13056968

Điểm đảo chiều (mức vô hiệu)
82,30
Khuyến nghị
BÁN ở dưới mức tỷ giá 82,30 với mục tiêu mở rộng lên 81,00 & 80,45.
Chiến lược thay thế: nếu vượt qua 82,30 có thể tăng tới 82,80 & 83,30.
Tư vấn kĩ thuật
Chỉ báo RSI giảm báo hiệu xu thế giá tiếp tục giảm.
83,30
82,80
82,30
81,53
81,00
80,45
79,90
Số lượng dấu hoa thị thể hiện sức mạnh của các mức hỗ trợ và kháng cự.

Trả lời