13056989

Điểm đảo chiều (mức vô hiệu)
1938,00
Khuyến nghị
BÁN ở dưới mức tỷ giá 1938,00 với mục tiêu mở rộng lên 1929,00 & 1924,00.
Chiến lược thay thế: nếu vượt qua 1938,00 có thể tăng tới 1942,00 & 1946,00.
Tư vấn kĩ thuật
Chỉ báo RSI đề xuất xu thế giảm.
1946,00
1942,00
1938,00
1933,00
1929,00
1924,00
1919,00
Số lượng dấu hoa thị thể hiện sức mạnh của các mức hỗ trợ và kháng cự.

Trả lời