13059353

Điểm đảo chiều
Được dự đoán tại 2,7300.
Khuyến nghị
Khi 2,7300 là điểm hỗ trợ, trông chờ 2,9000.
Kịch bản thay thế
Dưới 2,7300, kỳ vọng 2,6600 và 2,6200.
Bình luận
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu nhưng dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở giữa mức trung bình trượt 20 và 50 (đứng lần lượt tại 2,7860 và 2,7490)
Ngưỡng hỗ trợ và Kháng cự :
2,9800 **
2,9400 *
2,9000 **
2,8600
2,7800 Gần nhất
2,7500
2,7300 **
2,6600 *
2,6200 **

Trả lời