13059344

Điểm đảo chiều
Được dự đoán tại 663,50.
Khuyến nghị
Khi 663,50 là điểm hỗ trợ, trông chờ 713,00.
Kịch bản thay thế
Dưới 663,50, kỳ vọng 644,50 và 633,00.
Bình luận
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu nhưng dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở giữa mức trung bình trượt 20 và 50 (đứng lần lượt tại 679,94 và 677,47)
Ngưỡng hỗ trợ và Kháng cự :
735,75 **
724,50 *
713,00 **
701,75
679,00 Gần nhất
671,00
663,50 **
644,50 *
633,00 **

Trả lời